JURIDISK INFORMASJON


1 - IDENTITETSOPPLYSNINGER: I samsvar med informasjonsplikten som er nedfelt i artikkel 10 av spansk lov 34/2002 av 11. juli om informasjonsamfunnstjenester og elektronisk handel, oppgis identitetsopplysninger om innehaveren av dette nettstedet under: Innehaver: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Registeropplysninger: Foretaksregisteret i Barcelona i bind 4116, bok 3455, seksjon 2, folio 179, ark 44 152, 1. inskripsjon selskapsnummer (CIF): A-08-594467. 2 - BRUKERE: Tilgang til og/eller bruk av disse nettsidene til CONCORD 2004 S.A. medfører status som BRUKER, som gjennom nevnte tilgang og/eller bruk godtar de generelle bruksvilkårene som er oppgitt her. 3 - BRUK AV NETTSIDENE: Disse nettsidene gir tilgang til innhold på Internett som tilhører CONCORD 2004 S.A. eller selskapets lisensgivere som BRUKEREN kan få tilgang til. BRUKEREN påtar seg ansvaret for bruken av nettsidene. Det nevnte ansvaret omfatter eventuell registrering som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold. Under den nevnte registreringen har BRUKEREN ansvar for å oppgi sannferdig og lovlig informasjon. Som konsekvens av denne registreringen kan BRUKEREN tildeles et passord som brukeren vil være ansvarlig for, og som brukeren forplikter seg til å bruke på en aktsom og konfidensiell måte. BRUKEREN forplikter seg til å bruke innholdet og tjenestene (for eksempel chattetjeneste, diskusjonsforum eller nyhetsgruppe) som CONCORD 2004 S.A. tilbyr gjennom nettsidene sine på en tilbørlig måte. Dette innebærer blant annet, men begrenser seg ikke til, å ikke bruke dem til: 1. aktiviteter som er forbudt, ulovlig, ikke gjøres i god tro eller er til forstyrrelse av samfunnets orden; 2. å spre innhold eller propaganda som er rasistisk, fremmedfiendtlig, ulovlig pornografisk, uttrykker støtte til terrorisme eller krenker menneskerettighetene; 3. å gjøre skade på de fysiske og logiske systemene til selskapet som står for utviklingen av nettsidene, dets leverandører eller tredjeparter, legge inn eller spre datavirus eller noe som helst annet fysisk eller logisk system som kan forårsake den type skade som er nevnt over; 4. å forsøke å få tilgang til og eventuelt bruke e-postadressene til andre brukere og endre eller manipulere deres meldinger. CONCORD 2004 S.A. forbeholder seg retten til å fjerne alle kommentarer og bidrag som ikke respekterer andre personers verdighet, enten ved å være diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, ved å innebære overgrep overfor barn eller unge, ved å true samfunnets orden eller sikkerhet, eller som etter selskapets skjønn ikke egner seg til publikasjon. Ikke i noe tilfelle vil CONCORD 2004 S.A. være ansvarlig for meninger som ytres av brukere gjennom forumer, chats eller andre redskaper for deltakelse. 4 - PERSONVERN: For å få tilgang til enkelte tjenester som CONCORD 2004 S.A. tilbyr gjennom nettsidene, må man oppgi enkelte personopplysninger. CONCORD 2004 S.A. følger retningslinjene i spansk organisk lov 15/1999 av 13. desember om personvern, kongelig dekret 1720/2007 av 21. desember om vedtak av regelverk for utvikling av den organiske loven og andre gjeldende regler, og etterser at brukerens personopplysninger brukes og behandles på korrekt måte. I denne hensikt vil CONCORD 2004 S.A, sammen med ethvert skjema for innhenting av personopplysninger, i tjenestene som brukeren kan søke selskapet om å få bruke, informere brukeren om at det finnes spesielle vilkår for behandling av brukerens opplysninger, og innhente brukerens samtykke til disse vilkårene i hvert enkelt tilfelle. Brukeren vil bli informert om hvem som har ansvar for databasen som opprettes, den ansvarliges adresse, muligheten til å benytte seg av retten til tilgang til og korrigering, annullering eller bestridelse av opplysningene, formålet med behandlingen av opplysningene, og formidling av opplysninger til tredjeparter hvis dette er aktuelt. Videre informerer CONCORD 2004 S.A. om at selskapet følger spansk lov 34/2002 av 11. juli om informasjonsamfunnstjenester og elektronisk handel, og vil be deg om ditt samtykke til behandling av din e-post i kommersiell hensikt til enhver tid. Når du fyller ut skjemaer vil dine personopplysninger bli innlemmet i og behandlet i en database som tilhører CONCORD 2004 S.A. og registreres i henhold til regelverket, i den hensikt å yte tjenester innen salg av barnevogner, barneseter og andre barneartikler og lignende, og for å formidle kommersiell informasjon som CONCORD 2004 S.A. tror du kan ha interesse av. Ikke under noen omstendigheter vil opplysningene dine overleveres til tredjeparter. Videre informerer vi deg om muligheten til å benytte deg av din rett til tilgang til og korrigering, annullering og bestridelse av personopplysningene dine på [email protected] eller i brevs form til CONCORD 2004 S.A. 5 - IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE RETTIGHETER: CONCORD 2004 S.A. i eget navn eller som overdragelsesmottakerer eier alle de immaterielle og industrielle rettighetene til sine nettsider og alle elementer som finnes på disse (for eksempel bilder, lyd, audio, video, programvare og tekster, varemerker og logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, valg av materialer, dataprogrammer som trengs for funksjon, tilgang og bruk osv.) som eies av CONCORD 2004 S.A. eller selskapets lisensgivere. Med enerett. I kraft av det som er nedfelt i artiklene 8 og 32.1, andre paragraf i lov om immaterielle rettigheter, er det uttrykkelig forbudt å gjengi, distribuere og offentlig formidle, inkludert i betydningen å stille til disposisjon, hele eller deler av innholdet på disse nettsidene, på noen som helst plattform eller gjennom noe som helst teknisk medium, uten godkjennelse fra CONCORD 2004 S.A. BRUKEREN forplikter seg til å respektere de immaterielle og industrielle rettighetene til CONCORD 2004 S.A. BRUKEREN skal avstå fra å oppheve, endre, unngå eller manipulere eventuelle beskyttelsesmekanisme eller sikkerhetssystem som er installert på nettsidene til selskapet som står for utviklingen av dem. 6 - GARANTI- OG ANSVARSFRASKRIVELSE: I den grad loven tillater det fraskriver CONCORD 2004 S.A. seg alt ansvar for alle typer skader eller ulemper som kan oppstå, for eksempel: feil eller utelatelser i innholdet; feilaktige, ufullstendige, mangelfullt oppdaterte eller unøyaktige opplysninger og informasjon på nettsidene, manglende tilgjengelighet til nettsidene eller overføring av datavirus eller annen skadelig programvare, til tross for at selskapet har tatt alle nødvendige teknologiske skritt for å unngå dette. Innholdet og informasjonen på disse nettsidene er ikke bindende for CONCORD 2004 S.A. og representerer ikke selskapets offisielle meninger, og skal kun oppfattes som en tjeneste som tilbys i informasjons- og reklamehensyn.  7 - ENDRINGER: CONCORD 2004 S.A. forbeholder seg retten til uten forvarsel å utføre de modifikasjoner av nettsidene som selskapet finner hensiktsmessig. Dette omfatter å endre, fjerne eller legge til innhold og tjenester som tilbys gjennom nettsidene samt måten disse presenteres på eller plasseres i nettsidene. 8 - KOBLINGER I tilfeller det under domenets navn forekommer koblinger eller hyperkoblinger til andre nettsider, vil ikke CONCORD 2004 S.A. øve noen form for kontroll over disse nettsidene og dette innholdet. CONCORD 2004 S.A. fraskriver seg enhver form for ansvar for koblinger til en annen nettside, og selskapet vil heller ikke garantere for den tekniske tilgjengeligheten, kvaliteten, gyldigheten og konstitusjonaliteten til materialet eller informasjonen på de nevnte hyperkoblingene eller andre nettsider. At disse eksterne koblingene inngår i disse nettsidene impliserer heller ikke noen form for forbindelse til, tilknytning til eller deltakelse i enhetene det forekommer koblinger til. 9 - EKSKLUSJONSRETT: CONCORD 2004 S.A. forbeholder seg retten til å nekte eller frata brukere som ikke oppfyller disse generelle bruksvilkårene tilgang til nettsidene og/eller tjenestene som tilbys uten forvarsel, på eget eller tredjeparts initiativ. 10 - GENERELT: CONCORD 2004 S.A. og/eller selskapets lisensgivere vil forfølge manglende oppfyllelse av disse vilkårene samt annen utilbørlig bruk av selskapets nettsider ved å benytte seg av alle sine rettigheter til å reise sivilt søksmål eller gå til straffesak. 11 - ENDRINGER AV DISSE VILKÅRENE OG VILKÅRENES VARIGHET: CONCORD 2004 S.A. kan når som helst endre disse vilkårene, som vil være å anse som publiserte når de vises her. De nevnte vilkårene vil være gyldige når de vises, og vil bevare sin gyldighet til de endres og nye vilkår publiseres. 12 - GJELDENDE RETT OG VERNETING: Forholdet mellom CONCORD 2004 S.A. og brukeren vil være underlagt gjeldende spansk lovverk og ethvert søksmål skal reises for domstolene byen Barcelona.